skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-Computer Interaction: Third International Conference, EWHCI '93 Moscow, Russia, August 3–7, 1993 Selected Papers

Bass, Leonard J ; Gornostaev, Juri ; Unger, Claus; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540481522 ; ISBN: 3540481524 ; DOI: 10.1007/3-540-57433-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...