skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Smart heating control with occupancy prediction: how much can one save?

Kleiminger, Wilhelm ; Santini, Silvia ; Mattern, Friedemann

Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on pervasive and ubiquitous computing, 13 September 2014, pp.947-954

ISBN: 9781450330473 ; ISBN: 1450330479 ; DOI: 10.1145/2638728.2641555

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...