skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arnold, Raphael, William Jones: Ein Orientalist zwischen Kolonialismus und Aufklärung

Rocher, Rosane

Indo-Iranian Journal, 2003, Vol.46(2), pp.166-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-7246 ; E-ISSN: 1572-8536 ; DOI: 10.1023/A:1025604714536

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Arnold, Raphael, William Jones: Ein Orientalist zwischen Kolonialismus und Aufklärung
  • Tác giả: Rocher, Rosane
  • Là 1 phần của: Indo-Iranian Journal, 2003, Vol.46(2), pp.166-168
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0019-7246 ; E-ISSN: 1572-8536 ; DOI: 10.1023/A:1025604714536

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...