skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An early chondrichthyan and the evolutionary assembly of a shark body plan

Coates, Michael I ; Finarelli, John A ; Sansom, Ivan J ; Andreev, Plamen S ; Criswell, Katharine E ; Tietjen, Kristen ; Rivers, Mark L ; La Riviere, Patrick J

Proceedings. Biological sciences, 10 January 2018, Vol.285(1870) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2954 ; PMID: 29298937 Version:1 ; DOI: 10.1098/rspb.2017.2418

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...