skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Utilisation of New Zealand Primary Care Electronic Data to Guide Clinical Decision Support System Design—A Retrospective Cohort for Dabigatran

Simpson, B ; Reith, D ; Medlicott, N ; Smith, A

Clinical Therapeutics, August 2017, Vol.39(8), pp.e7-e7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-2918 ; E-ISSN: 1879-114X ; DOI: 10.1016/j.clinthera.2017.05.024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...