skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Minimally invasive surgical clip closure of anorectal fistulas: current status of OTSC Proctology

Prosst, Ruediger

Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies, 03 September 2019, Vol.28(5), pp.261-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-5706 ; E-ISSN: 1365-2931 ; DOI: 10.1080/13645706.2018.1521837

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...