skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PLACID: a planner for dynamically composing user interfaces services

Gabillon, Yoann ; Calvary, Gaelle ; Fiorino, Humbert

Proceedings of the 2014 ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 17 June 2014, pp.223-228

ISBN: 9781450327251 ; ISBN: 1450327257 ; DOI: 10.1145/2607023.2610277

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...