skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seeking the user interface

Reiss, Steven ; Miao, Yun ; Xin, Qi

Automated Software Engineering, 2018, Vol.25(1), pp.157-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8910 ; E-ISSN: 1573-7535 ; DOI: 10.1007/s10515-017-0216-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...