skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Implementation Science Workshop: Primary Care-Based Multidisciplinary Readmission Prevention Program

Cavanaugh, Jamie ; Jones, Christine ; Embree, Genevieve ; Tsai, Katy ; Miller, Thomas ; Shilliday, Betsy ; McGuirt, Brooke ; Roche, Robin ; Pignone, Michael ; DeWalt, Darren ; Ratner, Shana

Journal of General Internal Medicine, 2014, Vol.29(5), pp.798-804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-014-2819-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Implementation Science Workshop: Primary Care-Based Multidisciplinary Readmission Prevention Program
  • Tác giả: Cavanaugh, Jamie ; Jones, Christine ; Embree, Genevieve ; Tsai, Katy ; Miller, Thomas ; Shilliday, Betsy ; McGuirt, Brooke ; Roche, Robin ; Pignone, Michael ; DeWalt, Darren ; Ratner, Shana
  • Chủ đề: patient readmission ; quality improvement ; primary health care ; interdisciplinary team
  • Là 1 phần của: Journal of General Internal Medicine, 2014, Vol.29(5), pp.798-804
  • Mô tả: Byline: Jamie Jurkiewicz Cavanaugh (1,2,3), Christine D. Jones (4), Genevieve Embree (1), Katy Tsai (1), Thomas Miller (1), Betsy Bryant Shilliday (1,2), Brooke McGuirt (1), Robin Roche (1,5), Michael Pignone (1), Darren A. DeWalt (1), Shana Ratner (1,5) Keywords: patient readmission; quality improvement; primary health care; interdisciplinary team Author Affiliation: (1) Division of General Medicine and Epidemiology, University of North Carolina at Chapel Hill, 5034 Old Clinic Building, CB 7110, Chapel Hill, NC, 27599-7110, USA (2) Eshelman School of Pharmacy, University of North Carolina at Chapel Hill, 5034 Old Clinic Building, CB 7110, Chapel Hill, NC, 27599-7110, USA (3) Department of Pharmacy, University of North Carolina at Chapel Hill Health Care, 5034 Old Clinic Building, CB 7110, Chapel Hill, NC, 27599-7110, USA (4) Hospital Medicine Section, Division of General Internal Medicine, University of Colorado, Denver, CO, USA (5) AccessCare, a network of Community Care of North Carolina, Raleigh, NC, USA Article History: Registration Date: 20/02/2014 Online Date: 01/04/2014
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-014-2819-8

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...