skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Use of Guided Self‐help Incorporating a Mobile Component in People with Eating Disorders: A Pilot Study

Cardi, Valentina ; Clarke, Ariana ; Treasure, Janet

European Eating Disorders Review, July 2013, Vol.21(4), pp.315-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1072-4133 ; E-ISSN: 1099-0968 ; DOI: 10.1002/erv.2235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...