skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

유아를 위한 다수 참여형 미디어 인터페이스 연구

장윤제(Chang, Yoon Je) ; 김형기(Kim, Hyunggi)

디지털디자인학연구, 2013, Vol.13(2), pp.335-344

ISSN: 1598-2319

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...