skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Testing abstract behavioral specifications

Wong, Peter ; Bubel, Richard ; Boer, Frank ; Gómez-Zamalloa, Miguel ; Gouw, Stijn ; Hähnle, Reiner ; Meinke, Karl ; Sindhu, Muddassar

International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 2015, Vol.17(1), pp.107-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-2779 ; E-ISSN: 1433-2787 ; DOI: 10.1007/s10009-014-0301-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...