skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social influence in technology adoption: taking stock and moving forward

Graf-Vlachy, Lorenz ; Buhtz, Katharina ; König, Andreas

Management Review Quarterly, 2018, Vol.68(1), pp.37-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2198-1620 ; E-ISSN: 2198-1639 ; DOI: 10.1007/s11301-017-0133-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...