skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Domain Specific High-Level Constraints for User Interface Layout

Lutteroth, Christof ; Strandh, Robert ; Weber, Gerald

Constraints, 2008, Vol.13(3), pp.307-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-7133 ; E-ISSN: 1572-9354 ; DOI: 10.1007/s10601-008-9043-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...