skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Locative and Directional Prepositions in Conceptual Spaces: The Role of Polar Convexity

Zwarts, J. ; Gärdenfors, Peter

Journal of Logic, Language and Information 25(1), 109-138 (2016)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...