skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A General Chemistry Laboratory Course Designed for Student Discussion

Obenland, Carrie A. ; Kincaid, Kristi ; Hutchinson, John S.

Journal of chemical education, 2014, Vol.91(9), pp.1446-1450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9584

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...