skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adapting HTML5 Web applications to user privacy preferences

Kapitsaki, Georgia ; Charalambous, Theodoros

World Wide Web, 2019, Vol.22(5), pp.2041-2062 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-145X ; E-ISSN: 1573-1413 ; DOI: 10.1007/s11280-018-0628-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...