skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Review of “Measuring inequality of opportunities in Latin America and the Caribbean” by Ricardo Paes de Barros, Francisco H. G. Ferreira, José R. Molinas Vega, and Jaime Saavedra Chanduvi , World Bank and Palgrave Macmillan, 2009

Peragine, Vito

The Journal of Economic Inequality, 2011, Vol.9(1), pp.137-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-010-9151-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Review of “Measuring inequality of opportunities in Latin America and the Caribbean” by Ricardo Paes de Barros, Francisco H. G. Ferreira, José R. Molinas Vega, and Jaime Saavedra Chanduvi , World Bank and Palgrave Macmillan, 2009
  • Tác giả: Peragine, Vito
  • Chủ đề: Equality of opportunity ; Income inequality ; Human development
  • Là 1 phần của: The Journal of Economic Inequality, 2011, Vol.9(1), pp.137-143
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-010-9151-2

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...