skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PdCu alloy nanoparticles supported on reduced graphene oxide for electrocatalytic oxidation of methanol

Ye, Huangqing ; Li, Yunming ; Chen, Jiahui ; Sheng, Jiali ; Fu, Xian-Zhu ; Sun, Rong ; Wong, Ching-Ping

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(23), pp.15871-15881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2759-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...