skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors affecting the dissociation width of dissociated dislocations in FCC metals and alloys

Saka, Hiroyasu

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(1), pp.405-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9335-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Factors affecting the dissociation width of dissociated dislocations in FCC metals and alloys
  • Tác giả: Saka, Hiroyasu
  • Chủ đề: Transmission Electron Microscopy ; Dissociation ; Alloys
  • Là 1 phần của: Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(1), pp.405-424
  • Mô tả: Dislocations in FCC structure are dissociated into two partial dislocations. The dissociation width of a dissociated dislocation controls the mechanical behavior of the alloy. Experimental work using transmission electron microscopy on factors determining the dissociation width is reviewed with special reference to the Suzuki segregation.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9335-z

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...