skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructures, mechanical properties and in vitro corrosion behaviour of biodegradable Mg–Zr–Ca alloys

Zhou, Ying-Long ; Li, Yuncang ; Luo, Dong-Mei ; Wen, Cuie ; Hodgson, Peter

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(4), pp.1632-1639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6920-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...