skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding health through social practices: performance and materiality in everyday life

Maller, Cecily Jane

Sociology of Health & Illness, January 2015, Vol.37(1), pp.52-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9889 ; E-ISSN: 1467-9566 ; DOI: 10.1111/1467-9566.12178

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...