skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

“I want my robot to look for food”: Comparing Kindergartner’s programming comprehension using tangible, graphic, and hybrid user interfaces

Strawhacker, Amanda ; Bers, Marina

International Journal of Technology and Design Education, 2015, Vol.25(3), pp.293-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-7572 ; E-ISSN: 1573-1804 ; DOI: 10.1007/s10798-014-9287-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...