skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analyzing stereotypes of creating graphical user interfaces

Bačíková, Michaela ; Porubän, Jaroslav

Central European Journal of Computer Science, 2012, Vol.2(3), pp.300-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1896-1533 ; E-ISSN: 2081-9935 ; DOI: 10.2478/s13537-012-0020-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...