skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Umweltgeologisches Modell zur Vorhersage potentieller Umweltauswirkungen orogener Goldlagerstätten ; Un modelo geoambiental para depósitos orogénicos de oro para predecir potenciales efectos ambientales ; 造山带型金矿地质环境模型的潜在环境影响预测
A Geoenvironmental Model for Orogenic Gold Deposits to Predict Potential Environmental Effects

Craw, Dave ; Cavanagh, Jo ; Druzbicka, Joanna ; Harding, Jon ; Kerr, Gemma ; Pope, James ; Trumm, Dave

Mine Water and the Environment, 2015, Vol.34(4), pp.388-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0358-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...