skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

End-user interfaces for energy-efficient semantically enabled smart homes

Fensel, Anna ; Kumar, Vikash ; Tomic, Slobodanka

Energy Efficiency, 2014, Vol.7(4), pp.655-675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-646X ; E-ISSN: 1570-6478 ; DOI: 10.1007/s12053-013-9246-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...