skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lessons Learned in Designing Ubiquitous Augmented Reality User Interfaces

Sandor, Christian

Human Computer Interaction, Chapter 42, pp.629-644

ISBN: 9781605660523 ; DOI: 10.4018/978-1-87828-991-9.ch042

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...