skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A UNIFIED APPROACH TO PARALLEL ALGORITHMS FOR THE DOMATIC PARTITION PROBLEM ON SPECIAL CLASSES OF PERFECT GRAPHS

Raman, A ; Pandu Rangan, C

Parallel Processing Letters, September 1993, Vol.3(3), pp.233-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0129-6264 ; E-ISSN: 1793-642X ; DOI: 10.1142/S0129626493000277

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...