skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Suppression of intersite charge transfer in charge-disproportionated perovskite YCu3Fe4O12

Etani, Hidenobu ; Yamada, Ikuya ; Ohgushi, Kenya ; Hayashi, Naoaki ; Kusano, Yoshihiro ; Mizumaki, Masaichiro ; Kim, Jungeun ; Tsuji, Naruki ; Takahashi, Ryoji ; Nishiyama, Norimasa ; Inoue, Toru ; Irifune, Tetsuo ; Takano, Mikio

Journal of the American Chemical Society, 24 April 2013, Vol.135(16), pp.6100-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5126 ; PMID: 23560478 Version:1 ; DOI: 10.1021/ja312015j

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...