skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Empowering Users through Design: Interdisciplinary Studies and Combined Approaches for Technological Products and Services

Bihanic, David

ISBN: 978-3-319-13017-0 ; E-ISBN: 978-3-319-13018-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-13018-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...