skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The three-dimensional display for user interface in free viewpoint television system

Higashi, Takahiro ; Fujii, Toshiaki ; Tanimoto, Masayuki

Proceedings of SPIE, 21 May 2004, Vol.5291(1), pp.237-244

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.528867

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The three-dimensional display for user interface in free viewpoint television system
  • Tác giả: Higashi, Takahiro ; Fujii, Toshiaki ; Tanimoto, Masayuki
  • Chủ đề: Engineering
  • Là 1 phần của: Proceedings of SPIE, 21 May 2004, Vol.5291(1), pp.237-244
  • Mô tả: We have been developing a new television system named Free Viewpoint Television (FTV) that can generate free views. We propose a new user interface of FTV using an automultiscopic display (multi-viewing autostereoscopic display) and a head tracking system. We made a head tracking system which used cameras and didn't need to attach any sensors to a person. We succeeded to extend the viewing zone of an automultiscopic display. It brought us to interface with FTV naturally.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.528867

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...