skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Current status of the UCSF second-generation PACS

Huang, H. K ; Arenson, Ronald L ; Wong, Albert W. K ; Bazzill, Todd M ; Lou, Shyhliang A ; Andriole, Katherine P ; Wang, Jun ; Zhang, Jianguo ; Wong, Stephen T. C

Proceedings of SPIE, 01 May 1996, Vol.2711(1), pp.364-375

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.239270

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...