skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Augmented reality user interface for mobile ground robots with manipulator arms

Vozar, Steven ; Tilbury, Dawn M

Proceedings of SPIE, 24 January 2011, Vol.7878(1), pp.78780M-78780M-9

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.876591

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...