skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An integrated closed-loop product lifecycle management approach for reverse logistics design

Daaboul, Joanna ; Le Duigou, Julien ; Penciuc, Diana ; Eynard, Benoît

Production Planning & Control, 02 October 2016, Vol.27(13), pp.1062-1077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-7287 ; E-ISSN: 1366-5871 ; DOI: 10.1080/09537287.2016.1177234

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...