skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Parietal and hippocampal contribution to topokinetic and topographic memory

Berthoz, A

Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 29 October 1997, Vol.352(1360), pp.1437-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; PMID: 9368932 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...