skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Giardia Duodenalis Attenuates Interleukin-8 Secretion From Intestinal Epithelial Cells via a Post-Transcriptional Mechanism: A Role for Cysteine Protease Activity

Cotton, James ; Ferraz, Jose G. ; Beck, Paul L. ; Buret, Andre G.

Gastroenterology, 2011, Vol.140(5), pp.S-636-S-636 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-5085 ; DOI: 10.1016/S0016-5085(11)62631-0

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...