skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Early Outcomes with Repeat Sternotomy in Octogenarians undergoing Surgical Aortic Valve Replacement (AVR)

Fong, Laura ; Stamp, Nikki ; Orr, Yishay ; Costa, Robert

Heart, Lung and Circulation, August 2016, Vol.25(8), pp.e103-e103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1443-9506 ; DOI: 10.1016/j.hlc.2015.12.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Early Outcomes with Repeat Sternotomy in Octogenarians undergoing Surgical Aortic Valve Replacement (AVR)
  • Tác giả: Fong, Laura ; Stamp, Nikki ; Orr, Yishay ; Costa, Robert
  • Chủ đề: Heart Valve Diseases
  • Là 1 phần của: Heart, Lung and Circulation, August 2016, Vol.25(8), pp.e103-e103
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.hlc.2015.12.047 Byline: Laura Fong, Nikki Stamp, Yishay Orr, Robert Costa Author Affiliation: Department of Cardiothoracic Surgery, Westmead Hospital, Syndey, NSW, Australia
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1443-9506 ; DOI: 10.1016/j.hlc.2015.12.047

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...