skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GC4S: A bioinformatics-oriented Java software library of reusable graphical user interface components

Hugo López-Fernández ; Miguel Reboiro-Jato ; Daniel Glez-Peña ; Rosalía Laza ; Reyes Pavón ; Florentino Fdez-Riverola

PLoS ONE, Vol.13(9), p.e0204474 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204474

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...