skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of temperature on the irradiation responses of Al0.1CoCrFeNi high entropy alloy

Yang, Tengfei ; Xia, Songqin ; Guo, Wei ; Hu, Rong ; Poplawsky, Jonathan D ; Sha, Gang ; Fang, Yuan ; Yan, Zhanfeng ; Wang, Chenxu ; Li, Congyi ; Zhang, Yong ; Zinkle, Steven J ; Wang, Yugang

Scripta Materialia, February 2018, Vol.144, pp.31-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2017.09.025

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...