skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Student preferences toward microcomputer user interfaces

Hazari, Sunil I. ; Reaves, Rita R.

Computers & Education, 1994, Vol.22(3), pp.225-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/0360-1315(94)90003-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...