skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characterization of phases in Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr alloy processed by heat treatment

Wang, Qu-Dong ; GAO, Yan ; Yin, Dong-Di ; Chen, Chang-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(11), pp.2076-2080 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60420-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...