skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of additional elements on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloys by spray forming

LI, Li ; Zhou, Tie-Tao ; LI, Huan-Xi ; Chen, Chang-Qi ; Xiong, Bai-Qing ; Shi, Li-Kai

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2006, Vol.16(3), pp.532-538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(06)60093-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...