skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure and permanent magnetic properties of SmFex (x=3–8) melt spun ribbons during heat treatment

Luo, Yang ; Yu, Dunbo ; LI, Hongwei ; Zhuang, Weidong ; Mao, Yongjun ; Chen, Xiaoxia ; LI, Kuoshe ; Liu, Yuchao

Journal of Rare Earths, October 2014, Vol.32(10), pp.960-964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(14)60169-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...