skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Concentrations of Heavy Metals in Suburban Horticultural Soils and Their Uptake by Artemisia selengensis

Cui, Xu ; Sun, Xulei ; Hu, Pengjie ; Yuan, Cheng ; Luo, Yongming ; Wu, Longhua ; Christie, Peter

Pedosphere, December 2015, Vol.25(6), pp.878-887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(15)30068-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...