skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toxicity assessment of metals in sediment from the lower reaches of the Haihe River Basin in China

Zeng, Si-Yu ; Dong, Xin ; Chen, Ji-Ning

International Journal of Sediment Research, June 2013, Vol.28(2), pp.172-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-6279 ; DOI: 10.1016/S1001-6279(13)60029-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...