skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of PCDD/Fs and metals emission from a circulating fluidized bed incinerator co-combusting sewage sludge with coal

Zhang, Gang ; Hai, Jing ; Cheng, Jiang ; Cai, Zhiqi ; Ren, Mingzhong ; Zhang, Sukun ; Zhang, Jieru

Journal of Environmental Sciences, 01 January 2013, Vol.25(1), pp.231-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(12)60009-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...