skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biosorption of cadmium(II) and lead(II) ions from aqueous solutions onto dried activated sludge

Wang, Xue-Jiang ; Xia, Si-Qing ; Chen, Ling ; Zhao, Jian-Fu ; Chovelon, Jean-Marc ; Nicole, Jaffrezic-Renault

Journal of Environmental Sciences, 2006, Vol.18(5), pp.840-844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(06)60002-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...