skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of component substitution on the microstructure and mechanical properties of MCoCrFeNiTi x (M = Cu, Al) solid-solution alloys

Zhou, Yunjun ; Zhang, Yong ; Wang, Xuefei ; Wang, Yanli ; Chen, Guoliang

Rare Metals, 2008, Vol.27(6), pp.627-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1016/S1001-0521(08)60195-3

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...