skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Processing and Composition on the Structure and Properties of P/M EP741NP Type Alloys

John, Radavich ; Tadeu, Carneiro ; David, Furrer ; Joseph, Lemsky ; Anthony, Banik

Chinese Journal of Aeronautics, April 2007, Vol.20(2), pp.97-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9361 ; DOI: 10.1016/S1000-9361(07)60013-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...