skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rise and Fall of the Party of Regions Political Machine

Kuzio, Taras

Problems of Post-Communism, 04 May 2015, Vol.62(3), p.174-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-8216 ; E-ISSN: 1557-783X ; DOI: 10.1080/10758216.2015.1020127

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...